Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami niniejszym informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOTO-KOM Sp. z o.o. (dalej MOTO-KOM) z siedzibą i adresem w Płocku, ul. Wyszogrodzka 84B, adres mail motokom@wp.pl
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr kontaktowego, adresu email, danych dotyczących prawa jazdy zostały pozyskane od Pani/Pana.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. w celu realizacji Umowy powierzenia pojazdu do jazdy testowej na zasadach określonych w Umowie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług na podstawie Umowy)
b. w celu wypełnienia ciążących na MOTO-KOM obowiązków prawnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MOTO-KOM – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
d. w wypadku udzielenia odrębnej zgody – w celu marketingu i promocji produktów i usług podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami MOTO-KOM za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 174 prawa telekomunikacyjnego
e. w wypadku udzielenia odrębnej zgody – przekazania danych osobowych do MOTO-KOM oraz ich przetwarzanie przez ten podmiot w celu marketingu produktów i usług tego podmiotu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 174 prawa telekomunikacyjnego
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy MOTO-KOM oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą przekazane na podstawie Pani/Pana polecenia lub którym zostanie powierzone przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
6. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez MOTO-KOM.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, nie dłużej niż do czasu upłynięcia obowiązkowego okresu ich przechowywania wynikającego z przepisu prawa, w szczególności w zakresie terminów przedawnienia oraz archiwizacji. W zakresie celów o których mowa w pkt 3 lit c-e – dane będą przetwarzane do czasu zakończenia działań promocyjnych i marketingowych lub cofnięcia zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych o którym mowa w pkt 3 lit. c-e, przy czym w wypadku o którym mowa w pkt 3 lit. c) musi ono być związane z Pani/Pana indywidualną sytuacją.
10. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.